Skuteczność ochrony obszarów sieci Natura 2000 a społeczne aspekty wdrażania programu w Polsce.

Projekt badawczy nr: PB 3185/PO1/2007/32

Czas trwania projektu: 01.04.2007–23.12.2010

Celami niniejszego projektu były:

  • diagnoza społecznego odbioru wdrażania sieci obszarów Natura 2000
  • opracowanie modelowego planu prowadzenia konsultacji społecznych w procesie uzgadniania planów ochrony przyrody dla obszarów Natura 2000.

Niniejsze cele zostały osiągnięte poprzez realizację:

  • części badawczej obejmującej:
    • analizę dokumentów (tj. pilotażowe plany ochrony obszarów Natura 2000; zestawienie uwag gmin co do wyznaczania obszarów sieci Natura 2000)
    • badania jakościowe (wywiady pogłębione) i ilościowe (wywiady kwestionariuszowe) wśród różnych grup respondentów (m.in. autorów dotychczas wykonanych pilotażowych planów ochrony przyrody dla obszarów Natura 2000, lokalnych decydentów, przedsiębiorców i mieszkańców gmin) zamieszkujących tereny gmin położonych na obszarach regionu alpejskiego objętego programem Natura 2000
    części konsultacyjnej (konsultacje uzyskanych wyników badań z krajowymi decydentami zaangażowanymi w tworzenie i nadzorowanie planów ochrony oraz z amerykańskimi specjalistami w zakresie human dimension i amerykańskimi decydentami w sektorze zarządania ochroną przyrody, których kompetencje z racji zajmowanej pozycji są analogiczne do funkcji i odpowiedzialności decydentów polskich)
  • części aplikacyjnej (wypracowanie modelowego planu prowadzenia konsultacji społecznych i działań edukacyjno-informacyjnych w procesie uzgadniania planów ochrony przyrody dla obszarów Natura 2000).