SCALES Zabezpieczenie ochrony różnorodności biologicznej w różnych skalach przestrzennych, czasowych i ekologicznych oraz na różnych poziomach administracyjnych

Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie odpowiednich narzędzi oceny oraz instrumentów politycznych mających ułatwić ochronę różnorodności biologicznej w kontekście skal ekologicznych i skali czasowej. Celem projektu jest również stworzenie całościowego programu zawierającego narzędzia, bazy danych i zalecenia dla administratorów terenów chronionych. Program umożliwi tworzenie sieci terenów chronionych tak, by lepiej odpowiadała wymaganiom poszczególnych populacji, dzięki poznaniu skali przestrzennej i czasowej, a także odległości potrzebnych do utrzymania ciągłości gatunków o różnych wymaganiach.

Główne cele projektu:

  • Rozpoznanie i modelowanie czynników socjoekonomicznych (polityka wspólnotowa, ekonomiczne i demograficzne trendy) i wynikająca z nich presja środowiskowa (utrata i fragmentacja siedlisk, zmiana klimatu) działająca na różnorodność biologiczną w Europie obecnie jak i w przyszłości,
  • Ujednolicenie i polepszenie metod analizy wpływu tych czynników na składowe bioróżnorodności w różnej skali, od genów poprzez populacje, aż do ekosystemów.
  • Rozwinięcie i przetestowanie nowych metod wyskalowania w celu zapewnienia dostępu do informacji ekologicznej, socjologicznej i ekonomicznej w odpowiedniej skali
  • Określenie efektywności poszczególnych narzędzi gospodarowania różnorodnością biologiczną i ich wyników w odpowiedzi na utratę bioróżnorodności. Polepszenie wielopoziomowego gospodarowania różnorodnością biologiczną.
  • Testowanie i ocena adekwatności i stopnia dopasowania poszczególnych metod w ramach programów/polityk ochrony różnorodności biologicznej.
  • Przekształcenie i udostępnienie wyników w formie zaleceń polityczno-gospodarczych i zintegrowanie ich w narzędzie pomocnicze (SCALETOOL), aby służyło zarówno organizacjom rządowym jak i pozarządowym.
  • Rozpowszechnianie wiedzy począwszy od szerokiego grona polityków, decydentów, po sektor publiczny, właścicieli ziemi, naukowców, organizacje pozarządowe i społeczeństwo, na poziomie międzynarodowym, narodowym i lokalnym.

Praca Zespołu skupia się na:

  • Ocenie wartości i ewentualnych błędów w dotychczasowej polityce wspólnotowej w zakresie zarządzania ochroną różnorodności biologicznej
  • Określeniu i ewaluacji dotychczasowych polityk ochroniarskich w poszczególnych krajach wspólnotowych mogących potencjalnie łagodzić negatywny wpływ procesów antropogenicznych na poziom bioróżnorodności
  • Określeniu, analizie i opracowaniu innowacyjnych narzędzi i mechanizmów, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów o charakterze wielopoziomowym

Analiza polityki ochrony przyrody jest skierowana głównie na sieć obszarów Natura 2000, w szczególności na Dyrektywy Ptasią i Siedliskową. Ewaluacji będzie podlegać system ochrony przyrody i efektywność jego wdrażania. Ze względu na złożoność przyczyn powodujących spadek poziomu różnorodności biologicznej, analiza będzie prowadzona wielopoziomowo, od poziomu lokalnego w konkretnym państwie do poziomu wspólnotowego. Realizacja niniejszych zadań ma ostatecznie doprowadzić do poprawy dotychczas stosowanych narzędzi/systemów w polityce ochrony przyrody, zarówno na poziomie poszczególnych krajów członkowskich jak i unijnym.