PINaP

Strona projektu: http://www.pinap.geo.uj.edu.pl/pl/projekt.html 

Zespół bierze udział w realizacji projektu PINaP - Innowacyjne Nauczanie Przyrody na poziomie ponadgimnazjalnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja Jakości kształcenia).

Projekt będzie realizowany w okresie 15.01.2013-30.09.2015 r. według harmonogramu i zasad określonych w umowie o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.03.03.04-00-222/12-00 pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Celem projektu jest m. in. opracowanie Programu Innowacyjnego Nauczania Przyrody wraz z obudową dydaktyczną i wprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych interdyscyplinarnego nauczanie Przyrody z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz transferu wiedzy i informacji naukowej z poziomu akademickiego.

Projekt przewiduje pilotażowe wdrożenie PINaP w roku szkolnym 2014/2015 w 20 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. Wdrażanie programu poprzedzone cyklem bezpłatnych szkoleń dla 40 nauczycieli Przyrody ze szkół uczestniczących w projekcie.