Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach

strona projektu http://www.iop.krakow.pl/karpaty/ 

Projekt “Natura 2000 w Karpatach” realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).

Czas trwania projektu: 01.04.2007–30.04.2011

Koordynacja: Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Opis projektu

Celem projektu "Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach" było zaangażowanie lokalnych społeczności do współtworzenia sieci Natura 2000, poprzez wspólne przygotowanie strategii zarządzania obszarami Natura 2000 na terenie polskich Karpat oraz pilotażowe wdrożenie działań na rzecz aktywnej ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na wybranych obszarach. W ramach projektu opracowano programy edukacyjne, których celem było upowszechnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych i kulturowych Karpat. Priorytetem projektu było również utworzenie zintegrowanego systemu informacji, który umożliwi upowszechnienie danych o obszarach Natura 2000, wykorzystanie ich w ochronie przyrody oraz planowaniu przestrzennym, a także promocję walorów przyrodniczych, turystycznych i gospodarczych Karpat. Podsumowaniem projektu było wykonanie, w oparciu o doświadczenia polskich i norweskich ekspertów, analiz przyrodniczych i socjo-ekonomicznych, wskazujących miejsca konfliktów między rozwojem gospodarczym i ochroną przyrody oraz sposoby ich rozwiązywania.

Podstawowe zadania projektu to:

  • opracowanie strategii zarządzania dla każdego z projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz istniejących obszarów specjalnej ochrony ptaków na terenie polskich Karpat. W ramach przygotowywania strategii zostanie przeprowadzona inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków z Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej UE, analiza istniejących i potencjalnych konfliktów, warunków socjo-ekonomicznych i możliwości zrównoważonego rozwoju tych obszarów. Strategie będą stanowiły materiał wyjściowy do sporządzania planów ochrony tych obszarów.
  • realizacja programów aktywnej ochrony (górskich łąk, torfowisk i lasów oraz dużych drapieżników) realizacja programów edukacyjnych, promujących ochronę przyrody na poziomie lokalnym, skierowanych głównie do szkół oraz społeczności lokalnych
  • stworzenie zintegrowanego systemu informacji o sieci Natura 2000 w Karpatach
  • przeprowadzenie analizy spójności sieci Natura 2000 w Karpatach i sporządzenie regionalnej strategii rozwoju tej sieci.
  • wydanie publikacji książkowych oraz folderów informacyjnych, przedstawiających dokonania projektu.