LINKing  systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity GovernancE (LINKAGE)

Strona projektu: http://linkage.iop.krakow.pl

Projekt LINKAGE jest projektem naukowym finansowanym w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (program koordynowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Projekt realizowany jest przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz University of Tromsø (partner norweski).

Zasadniczym celem projektu LINKAGE jest poprawa zarządzania różnorodnością biologiczną w Polsce i w Norwegii poprzez wypracowanie i rozwój innowacyjnych technik podejmowania decyzji bazujących na PP GIS (Public Participatory Geographic Information System). PP GIS to stosunkowo nowe, choć dynamicznie rozwijające się (głównie poza Europą), podejście do zbierania informacji przestrzennych oparte o szeroką partycypację interesariuszy.

W projekcie stawiane są następujące cele: (1) rozwój i testowanie nowych rozwiązań (technik) pozwalających na identyfikację i mapowanie usług ekosystemów (tzn. wszelkich korzyści uzyskiwanych ze środowiska przez ludzi), (2) zidentyfikowanie usług ekosystemów i wartości przypisywanych krajobrazowi i przestrzeni przez różne grupy interesariuszy, (3) ocena implikacji dla zarządzania (krajobrazem i obszarami chronionymi), jakie niesie łączenie perspektyw, wiedzy i opinii różnych grup interesu, (4) ocena wpływu planowania partycypacyjnego na wzmocnienie roli i zaangażowania w zarządzanie różnorodnością biologiczną przedstawicieli grup i instytucji niepublicznych, (5) ocena przydatności i skuteczności narzędzi internetowych (Web 2.0) i innych technik zwiększających udział społeczny (w tym przede wszystkim PP GIS) w identyfikacji i pomiarach usług ekosystemów, (6) identyfikacja barier mogących utrudnić praktyczne i szerokie wykorzystanie testowanych technik i narzędzi oraz zaproponowanie potencjalnych rozwiązań pomagających pokonać te bariery.

Badania w ramach projektu LINKAGE będą prowadzone równolegle w Polsce i w Norwegii. W Norwegii zostanie wykorzystana technika PP GIS oparta o narzędzia internetowe (internet-based PP GIS), badania dotyczyć będą dwóch obszarów (traktowanych jako studia przypadku). W Polsce technika oparta o aplikację internetową zostanie przetestowana na jednym z obszarów badawczych, natomiast zasadnicza część badań (przebiegająca na trzech obszarach badawczych, tj. na wybranych obszarach Natura 2000 i terenach z nimi sąsiadujących) będzie zrealizowana poprzez spotkania i wywiady grupowe.