Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Pod koniec 2006 roku podjęłam nowy kierunek badań – społeczne aspekty (uwarunkowania) ochrony przyrody (human dimension – HD) dotyczący ochrony przyrody w szerokim słowa tego znaczeniu. HD skupia się na badaniach – przy użyciu warsztatu nauk społecznych - postaw i działań człowieka względem przyrody oraz określaniu jak mogą one być wykorzystywane w gospodarowaniu zasobami przyrody. Podjęcie nowej, jak na tamte czasy w Polsce tematyki, wynikało z mojej świadomości co do konieczności zmian w systemie zarządzania zasobami przyrody z czysto tradycyjnego opartego na wymogach ochrony poszczególnych elementów przyrody na bardziej nowoczesny, uwzględniający w nim udział (partycypację) społeczeństwa, jak i opracowania zasad jego zastosowania w praktyce. Głównie interesuje mnie  Europejska Sieć Ekologiczna - Natura 2000 różniąca się od pozostałych krajowych form ochrony przyrody, a przez to będąca źródłem konfliktów na styku człowiek-przyroda. Dużo uwagi poświęcam metodom zarządzania tymi konfliktami (np. poprzez partycypację różnych grup społecznych, konsultacje społeczno-ekologiczne), metodom komunikacji społecznej, jak też badaniu postaw względem środowiska tak dzieci jak i dorosłych. Równolegle do badań naukowych, zajmuję się także popularyzacją nauki, działalnością edukacyjną, projektując, przeprowadzając i ewaluując programy i kampanie informacyjno-edukacyjne z zakresu ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami komunalnymi dla różnych grup odbiorców (samorządy lokalne, pracownicy parków narodowych, dyrekcji ochrony środowiska, nauczycieli, uczniów itp.), a także opracowując materiały edukacyjne.