Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Z wykształcenia jestem biologiem (magisterium z biologii środowiskowej, 1990). W moim dorobku naukowym można wyróżnić trzy nurty tematyczne. Rozpoczynałam od klasycznej ekologii, badając podczas czteroletnich studiów doktoranckich wpływ kwaśnych opadów atmosferycznych na stan środowiska naturalnego (doktorat - 1995). Tematykę efektów jakie mają substancje toksyczne na środowisko kontynuowałam, skupiając się praktycznie przez następną dekadę na zagadnieniach ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko (w tym zdrowie ludzi) poprzez działania edukacyjne. Dorobek z tego okresu stanowił podstawę do otrzymania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność: edukacja ekologiczna w 2005 roku. I tutaj początek mojej działalności na niwie badań o charakterze interdyscyplinarnym. Od 2006 roku w centrum moich zainteresowań pojawiły się społeczne uwarunkowania ochrony przyrody, którym szczególną uwagę poświęcam do dzisiaj  i który wraz z wcześniejszym dorobkiem staje się podstawą do decyzji o nadaniu mi tytułu profesora biologii (2014). Od 1994 roku nieprzerwanie jestem zatrudniona w Instytucie Nauk o Środowisku UJ (najpierw jako asystent, potem adiunkt). Tutaj na Wydziale Biologii Nauk o Ziemi ukończyłam studia, uzyskałam stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego. Obecnie jestem kierownikiem Zespołu Ochrony Przyrody, Łowiectwa i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Od kilku lat jestem członkiem The European Environment Agency (EEA).