Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Dydaktyka

Wiele miejsca w mojej działalności zajmuje dydaktyka. Prowadzę zajęcia dydaktyczne w pełnym wymiarze (pensum 180 h) na kierunku biologia, ochrona środowiska, studia biologiczno-geograficzne i biologiczno-geologiczne. W kolejnych latach, począwszy od roku akademickiego 1994/95 prowadziłam ćwiczenia z Podstaw Ekologii, Ekologii Przemysłowej, zajęcia terenowe i wykłady z Ochrony i Kształtowania Środowiska, koordynowałam zajęcia bloku tematycznego Techniki wizualizacji i komunikacji. Opiekowałam się także studentami indywidualnymi. Obecnie samodzielnie prowadzę kursy (wykłady wraz z ćwiczeniami): Edukacja Ekologiczna, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody, Polityka ochrony środowiska, Finansowanie badań naukowych i prowadzenie projektów badawczych oraz seminarium dla studentów uzupełniających studiów magisterskich. Jestem jednym z wykładowców anglojęzycznych kursów dla doktorantów prowadzonych przez paru wykładowców: Practical aspects of nature conservation i Research management. Kierowałam i nadal kieruję pracami licencjackimi, a jako promotor magisterskimi (kolejno 20 i 27 obronionych prac) na kierunkach: biologia, studia biologiczno-geograficzne, biologiczno-geologiczne, matematyczno-przyrodnicze i ochrona środowiska, oraz wykonywaniem projektów indywidualnych w ramach programu ERASMUS (6). Byłam i jestem promotorem prac doktorskich (2 doktorantów wypromowanych), 4 prace z otwartymi przewodami. Uczę także słuchaczy (głównie nauczycieli) studiów zaocznych na kierunku biologia i geografia UJ. Recenzuję prace doktorskie (4). Chociaż wydaje mi się, że jestem wymagającym nauczycielem akademickim, od wielu lat jestem wysoko oceniana przez studentów. 

Oprócz studentów uczę też nauczycieli, szkolę urzędników i inne grupy zawodowe. Jestem trenerem (4 poziom profilu kompetencji trenerskich Europejskich Ram Kwalifikacji).

Oprócz uprawiania nauki i uczenia studentów pełnię funkcje administracyjne. W UJ jestem: (1) Kierownikiem Zespołu Ochrony Przyrody, Łowiectwa i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku, (2) Koordynatorem Wydziałowego Programu Studenckiej Wymiany Międzynarodowej ERASMUS, (3) Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału BiNoZ ds. obowiązkowych zawodowych praktyk studenckich – kierunek studiów: biologiczno-geograficzny oraz (4) Koordynatorem Instytutowym Naukowej i Edukacyjnej Wymiany Międzynarodowej.

Staram się wykorzystywać wyniki badań naukowych, które prowadzimy w naszym Zespole w praktyce. Stąd pełnię funkcję konsultanta i doradcy w wielu projektach. Niektóre z nich to:  Konsultant PSL i Związku Gmin Wiejskich RP ds. Ustawy o Subwencji Środowiskowej, Konsultant ds. komunikacji społecznej w ochronie przyrody przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody w Krakowie, Ekspert Polskiej Izby Ekologii w kategorii Ochrona Przyrody, Członek Komisji Konsultacyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Członek Rady Naukowej Małopolskiego Uniwersytetu Dziecięcego, Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji programów kształcenia ogólnego w zakresie edukacji ekologicznej od października, Konsultant projektów edukacyjnych i kampanii informacyjnych przy urzędach gmin,

Realizacja projektów badawczych

Znakomita większość badań, które prowadzimy w Zespole jest finansowana w ramach projektów/grantów o których przyznanie występujemy do różnych instytucji/organizacji. Od początku działalności naukowej do 2013 roku brałam udział w wykonywaniu 34 projektów badawczych (z czego w 18 była ich kierownikiem) w dziedzinie badań ekologicznych, edukacji ekologicznej i społecznych aspektów ochrony przyrody.

 • Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance – LINKAGE - Norweski Mechanizm Finansowania EOG (2013-2016) – kierownik projektu,
 • Innowacyjne Nauczanie Przyrody w Szkołach Ponadgimnazjalnych - PINaP - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2013-2016) – współwykonawca projektu.
 • Misja „Natura” – Instrument Finansowy LIFE+ - (2012-2016) – współwykonawca projektu.
 • Funkcjonowanie ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 – stan obecny i szanse na przyszłość („Functioning of nature conservation system on Natura 2000 sites – conditions and opportunities”) – projekt współpracy dwustronnej z Republiką Austrii, MNiSW - koordynator krajowy projektu 2012-2013.
 • Planowanie, organizacja i prowadzenia konsultacji społecznych dla beneficjentów projektów indywidualnych oraz pracowników instytucji realizujących NSRO - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i NIRAS IC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wykonawca projektu.
 • Poprawa efektywności gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jordanów poprzez działania edukacyjno-informacyjne w zakresie selektywnej  zbiórki odpadów i zagrożeń związanych ze spalaniem odpadów – grant Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 2009 – współwykonawca projektu.
 • Poprawa efektywności gospodarki odpadami komunalnymi w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – grant Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 2009, współwykonawca projektu.
 • Myśląc o jutrze, segregujemy dzisiaj – grant Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2009, współwykonawca projektu.
 • SCALES - Securing the Conservation of biodiversity cross Administrative Levels and spatial, temporal and Ecological Scales. 7 Projekt Ramowy - koordynator  krajowy, członek Steering Committee (2009-2013). 
 • Skuteczność ochrony obszarów sieci Natura 2000 a społeczne aspekty wdrażania programu w Polsce. Projekt MNiSW (N305 094 32/3185), 2007-2010, kierownik projektu.
 •  Optimization of the use of the resources of the Natura 2000 network for sustainable development in the Carpathians (Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju z Karpatach). Projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowania (PL0108), 2007-2011, kierownik pakietu zadaniowego Edukacja Ekologiczna.
 • Program „Uczniowie z Klasą” 2006/07 –  konsultant projektów 
 • EUMON - EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest – 6 Projekt Ramowy - koordynator  krajowy (2005-2008).
 • Centre of Excellence – EU - koordynator dwóch pakietów zadaniowych ("Promotion of rational waste management" i "Environmental Education") - 2002-2005.
 • Jak chronić Zlewnię Górnej Raby? – wpływ akcji edukacyjnej na wzrost udziału społeczeństwa w racjonalnej gospodarce wodno-ściekowej – Centralna Rezerwa Środków na Badania Własne (BRBW UJ) – 2003-2004 - kierownik projektu.
 • ERASMUS Programme - The European Masters Programme in Environmental Education - 2003-2004  – współwykonawca projektu.
 • Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w Polsce - grant KBN - 2002-2004 - kierownik projektu. 
 • Jak chronić zlewnię dorzecza górnej Raby? - grant Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Miasta Krakowa – 2002 – współwykonawca projektu.
 • Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w Polsce - Centralna Rezerwa Środków na Badania Własne (BRBW UJ) – 2002 – współwykonawca projektu.
 • Wydawnictwo zestawu scenariuszy i ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz poradnika metodycznego dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych - grant Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 2002 - kierownik projektu.
 • Wydawnictwo Programu Autorskiego Edukacyjnej Ścieżki Międzyprzedmiotowej "Dziedzictwo Kulturowe i środowisko naturalne Małopolski" - grant Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - 2001 – współwykonawca projektu.
 • Wzrost udziału społeczeństwa w racjonalnej gospodarce odpadami komunalnymi - projekt kampanii promocyjnej i edukacyjnej w Jaśle - 2000 - 2005 – współwykonawca projektu.
 • Percepcja problemów środowiskowych (głównie związanych z gospodarką odpadami) u dzieci w wieku przedszkolnym ze wschodnich i południowo-wschodnich rejonów Polski - Centralna Rezerwa Środków na Badania Własne (BRBW UJ) - 2000-2001 - współwykonawca projektu.
 • Education - teacher training - Wymiana Socrates Programme - Higher Education - Bilateral agreement  for 2000-2001 - kierownik projektu.
 • Environmental Public awareness in various regions of Poland - British Council – 1999-2001 - kierownik projektu. 
 • Badanie społecznej motywacji do działań na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami w Małopolsce i na Podkarpaciu – grant CBRW – 1999-2000 – kierownik projektu. 
 • Nauczyciel przyrody – Projekt Studiów Podyplomowych – grant MEN – 1999 - współautor programu.
 • Rozszerzenie zakresu kursu Edukacja Ekologiczna oraz opracowanie nowych i uaktualnienie dotychczasowych materiałów szkoleniowych - grant Fundacji Batorego 1997-98 - kierownik projektu.
 • Wpływ aglomeracji miejskiej Krakowa oraz drogi szybkiego ruchu na środowisko leśne - grant CRBW UJ - 1997 – współwykonawca projektu.
 • Ocena uszkodzeń drzewostanów iglastych przez zanieczyszczenia przemysłowe (NO2 i SO2) w różnych regionach Polski przy użyciu technik mikroskopii skaningowej - grant KBN - 1996-1999 - kierownik projektu. 
 • Opracowanie i wydawnictwo zestawu edukacyjnego „Wybrane Problemy Ochrony Środowiska” - grant Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 1995 - kierownik projektu.
 • Focus on Neighborhood - Program Współpracy Szkół Polskich i Amerykańskich w zakresie Ochrony Środowiska. US-AID Local Environmental Management Project - 1993-1994 - kierownik projektu.
 • Chemistry of atmospheric precipitation in Polish Tatra Mountains - grant Central European University, Budapeszt, Węgry - 1992-1994 - kierownik projektu. 
 • Wpływ kwaśnych opadów atmosferycznych na środowisko Doliny Waksmundzkiej w Tatrach Wysokich. - grant KBN - 1992-1994 - kierownik projektu.

Członkostwo Redakcji/Komitetów/Stowarzyszeń:

• Member of the Scientific Committee of European Environment Agency  in the area of ecosystem services and wellbeing (2014-).

• Expert for the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2014-).

Jestem członkiem redakcji czasopism krajowych i międzynarodowych. W roku 2002 zostałam powołana do Redakcji “Biologia w Szkole”, w 2011 zostałam członkiem Rady Programowej „Edukacji Biologicznej i Środowiskowej”. W kolejnych latach zapraszano mnie do redakcji czasopism: Diversity (2009), International Electronic Journal of Environmental Education (IEJEE-Green) (2010),   Nature Conservation (2011) i Journal of Scientific Research and Reports – (http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=22) (2013). 

Byłam i jestem członkiem organizacji naukowych tak polskich (Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika - Kierownictwo Sekcji Dydaktyków Biologii przez 2 kadencje; Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu); European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division) jak i międzynarodowych (członek IUCN – Commission on Education and Communication (CEC); International Association of Lansdcape Ecology, The International Association of Public Participation; The International Association for Society and Natural Resources; European Early Childhood Education Research Association; NAAEE - North American Association for Environmental Education; auDes - Association of University Departments of Environmental Sciences in Europe; ESSENCE – Network of Environmental Sciences).

Oceniam i recenzuję projekty badawcze w ramach programów europejskich, EOG (Norweski Mechanizm Finansowania), NCBiR i NCN.