Dr Justyna Gutowska

Ważniejsze publikacje w recenzowanych czasopismach

  • Cent J., Grodzińska-Jurczak M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Gutowska J. 2015. Zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju wsi - aktualne wyzwania i konflikty. Wieś i Rolnictwo 3 (168), s. 91-106.
  • Strzelecka M., Gutowska J., Grodzińska-Jurczak M. 2014. The superfluous obstacle or the prerequisite for sustainable development: exposing participation in Leader and Natura 2000 in Poland. Economics and Environment - Ekonomia i Środowisko 1 (48): 46-63.
  • Gutowska J., Śleszyński J., Grodzińska-Jurczak M. 2012. Selecting Sustainability Indicators for Local Community – Case Study of Milanówek Municipality, Poland. Dobór wskaźników zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności na przykładzie gminy Milanówek. Problems of Sustainable Development – Problemy Ekorozwoju 7(2): 77-86.

Inne

  • Dubel A. (red.). Cent J. Dubel K., Grodzińska-Jurczak M., Gutowska J., Kozieł M., Nieszporek K., Pietrzyk-Kaszyńska A. 2016. Wspólne zarządzanie przyrodą. Partycypacyjne mapowanie terenów chronionych na obszarze Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005. Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych. ISBN 978-83-64365-07-2, ss.107.
  • Gutowska J., Grodzińska-Jurczak M. 2014. Wpływ obszarów Natura 2000 na rozwój gmin Bircza i Drwinia w opinii samorządowców. W: Bartniczak B., Trzeciak K. (red.) Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra, s. 207-214.
  • Grodzińska-Jurczak M., Strzelecka M., Kamal S. and Gutowska J. 2012. Effectiveness of Nature Conservation – A Case of Natura 2000 Sites in Poland. Chapter 9. W: Sladonja B. (red.), Protected Area Management, InTech: 183-202.
  • Gutowska J., Śleszyński J. 2011. Wskaźniki trwałego rozwoju dla społeczności lokalnych - od teorii do praktyki. W: Sochaczewski P. (red.). W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, s. 31-51.