Dr Joanna Tusznio

Z wykształcenia jestem socjologiem, pracuję jako asystent w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie realizuję projekty związane z funkcjonowaniem programów ochrony przyrody. W 2014 roku obroniłam pracę doktorską poświęconą konfliktom ekologicznym w kontekście realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, przygotowaną pod opieką prof. Jarosława Górniaka w Instytucie Socjologii UJ, przy Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu polityki ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, ekonomicznych podstaw ochrony środowiska i badania relacji pomiędzy środowiskiem a światem społecznym i gospodarką.

 

Ochrona przyrody interesuje mnie jako obszar działania państwa i obywateli, w którym dokonywane są decyzje mające wpływ zarówno na jakość życia ludzi, jak i zachowanie ekosystemów. Zainteresowania naukowe łączę z osobistym zaangażowaniem w dbałość o środowisko i przekonaniem o dużej wadze problemów społeczno-ekologicznych we współczesnym świecie. Dużą satysfakcję daje mi praca w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, współpraca z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz inspirujące dyskusje ze studentami.

Obecnie realizuję badania dotyczące roli przyrody dla społeczności lokalnych, w ramach projektu NCN (SONATA 10) Rekonstrukcja dzikiej przyrody. Postrzeganie przyrody i przywiązanie do miejsca zamieszkania na terenach reintrodukcji żubrów w Polsce.