Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół

Równolegle do badań, Zespół zajmuje się także popularyzacją nauki i działalnością edukacyjną. Projektujemy, przeprowadzamy i ewaluujemy programy i kampanie informacyjno-edukacyjne z zakresu różnych aspektów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w szczególności odnośnie ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Prowadzimy działania edukacyjne i informacyjne skierowane do różnych grup odbiorców (samorządy lokalne, pracownicy parków narodowych, nauczyciele, uczniowie itp.), a także opracowujemy materiały edukacyjne.

Od wielu lat Zespół angażuje się w działalność oświatową. Jesteśmy autorami wielu pozycji na użytek dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów i nauczycieli (w tym programów ścieżek edukacji ekologicznej). Organizujemy i bierzemy udział w wykładach popularnonaukowych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Opracowujemy scenariusze oraz przeprowadzamy na ich podstawie zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, głównie w placówkach małopolskich. Jesteśmy zapraszane z wykładami gościnnymi na konferencje dla nauczycieli różnych poziomów kształcenia. Działamy także na rzecz dzieci i młodzieży - od 2009 prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak jest członkinią Rady Naukowej Małopolskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Zdjęcia z zakończenia roku akademickiego 2013/2014.

Włączamy się także w działania edukacyjne w sektorze nieformalnym. Współpracujemy z gminami (m.in. z Urzędem Miasta Krakowa, Jasła, Myślenic oraz Związkiem Gmin Dorzecza Górnej Raby) pomagając w planowaniu strategii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Współpracujemy z Fundacją Sendzimira, której działania są na realizację zrównoważonego rozwoju w praktyce oraz edukacje w tym zakresie. Edukację nieformalną prowadzimy także poprzez udział w projektach szkoleniowych – prowadzimy wykłady, warsztaty, spotkania dla różnych grup interesu.

Edukacja formalna (opracowywanie programów nauczania, zajęcia dla przedszkoli/szkół, szkolenia nauczycieli)

  • Innowacyjne Nauczanie Przyrody w Szkołach Ponadgimnazjalnych - PINaP - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2013-2016) – współwykonawca projektu.,
  • Wydawnictwo zestawu scenariuszy i ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz poradnika metodycznego dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych - grant Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 2002

Edukacja nieformalna (programy dla administracji samorządowej, państwowej, konsultacje społeczne)

  • Misja „Natura” – Instrument Finansowy LIFE+ - (2012-2016) – współwykonawca projektu.
  • Współpraca z Fundacją Sendzimira, m.in. w ramach projektu Licz na Zieleń
  • Planowanie, organizacja i prowadzenia konsultacji społecznych dla beneficjentów projektów indywidualnych oraz pracowników instytucji realizujących NSRO - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i NIRAS IC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wykonawca projektu.