Edukacja ekologiczna 

Kurs poświęcony jest szeroko pojętej edukacji środowiskowej i ekologicznej tak w sektorze formalnym jak i nieformalnym. Zajęcia poruszają zarówno zagadnienia teoretyczne (problemy środowiskowe, legislacja edukacji w Polsce, postawy względem środowiska, ruch ekologiczny) i kształtują umiejętności praktyczne (metodyka badań w planowaniu edukacji ekologicznej, konstruowanie, ewaluacja programów edukacyjnych). 

Strona kursu w USOSWEB UJ


Polityka ochrony środowiska

Kurs poświęcony jest mechanizmom i instrumentom realizacji polityki ekologicznej przez instytucje państwowe, społeczeństwo i organizacje pozarządowe.  Wykład przedstawia podstawy koncepcyjne polityki ekologicznej oraz szczegółowe problemy jej funkcjonowania w obszarach bioróżnorodności i klimatu, natomiast ćwiczenia poświęcone są krytycznej dyskusji przykładów wykorzystywania zasobów naturalnych.   

Strona kursu w USOSWEB UJ

 

Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z szeroko rozumianą problematyką ekonomiczną i ekologiczną związaną z działaniami na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów. Tematyka wykładu obejmować będzie i) podstawy ekologii i analizę powiązań między gospodarką a środowiskiem, ii)• zasady osiągania efektywności ekonomicznej w gospodarowaniu zasobami przyrody oraz iii) praktyczne problemy realizacji polityki ochrony środowiska. Szczególna uwaga poświęcona zostanie praktycznym zasad wspólnym dla polityki gospodarczej i ochrony środowiska. Ich spełnienie i poprawa efektywności podejmowanych działań, przyczynia się do obniżenia kosztów oraz zwiększenia uzyskiwanych efektów.

Strona kursu w USOSWEB UJ


Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody

Kurs porusza zagadnienia interdyscyplinarne zarysowując podstawy legislacji odnośnie udziału społeczeństwa w ochronie przyrody, możliwości występowania i metod radzenia sobie z konfliktami na styku człowiek-przyroda, jak też generalnie zarządzania przyrodą. Kurs ma charakter praktyczny.

Strona kursu w USOSWEB UJ

 

Finansowanie badań naukowych i prowadzenie projektów badawczych

Kurs jest adresowany do doktorantów Wydziału BiNoZ. Dotyczy finansowania aktywności naukowej i edukacyjnej doktoranta. Ma charakter bardzo aplikacyjny, wszystkie z zajęć pokazują jak i do jakich instytucji aplikować o projekty badawcze, jak je realizować, sprawozdawać i rozliczać. 

Strona kursu w USOSWEB UJ

 

Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska

Kurs stanowi kompedium wiedzy na temat metod podejmowania decyzji.  Wprowadza do sformalizowanych metod stosowanych przy podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, czyli takich które angażują wiele stron o sprzecznych interesach (np. lokalną społeczność, interesy ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, turystyki, grupy biznesowe, polityków itd.).

Strona kursu w USOSWEB UJ


Methods of secondary data analysis on society and environment

Zajęcia prowadzone w języku angielskim, poświęcone wykorzystaniu danych publicznych do analizy problemów społeczno -ekologicznych. W trakcie zajęć studenci poznają różne źródła danych zastanych oraz uczą się jak poprawnie wykorzystywać je do opisu wybranych problemów. 

Strona kursu w USOSWEB UJ


Social and economic aspects of nature conservation

Kurs to rozszerzona angielska wersja zajęć "Społeczno-ekonomicznych uwarunkowań ochrony przyrody" adresowana do doktorantów programu Społeczeństwo, Technologia, Środowisko UJ.

Strona kursu w USOSWEB UJ

 

Research management

Kurs to rozszerzona angielska wersja  zajęć "Finansowanie badań naukowych i prowadzenie projektów badawczych" adresowana do doktorantów programu Społeczeństwo, Technologia, Środowisko UJ.

Strona kursu w USOSWEB UJ