Obecnie prowadzimy badania nad angażowaniem i partycypacją społeczności lokalnych w działaniach na rzecz ochrony przyrody (głównie poprzez wdrażanie programu Natura 2000). Zajmujemy się oceną społecznego odbioru wprowadzania sieci obszarów Natura 2000 oraz opracowaniem modelowego planu prowadzenia konsultacji społecznych w procesie uzgadniania planów ochrony przyrody dla obszarów naturowych. Badamy poziom wiedzy i świadomości środowiskowej wybranych grup społecznych jak też sposób w jaki przedstawiciele różnych grup interesariuszy postrzegają elementy przyrody. Używamy przy tym koncepcji usług ekosystemów. We wszystkich badaniach stosujemy metody nauk społecznych: ilościowe (kwestionariusz ankiety technikami tradycyjnymi i internetowymi) i jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione, fokusy, wywiady eksperckie, obserwacja uczestnicząca).

Studentów zainteresowanych poznaniem i stosowaniem metod nauk społecznych, a przez to intensywnej pracy z różnymi grupami respondentów praktycznie w całej Polsce serdecznie zapraszamy do wykonywania pracy magisterskiej w naszym Zespole. Prosimy o kontakt mailowy (m.grodzinska-jurczak@uj.edu.pl lub telefoniczny (12) 664 5202).