Małgorzata
Grodzińska-Jurczak, Prof.

Teaching

My professional activity is largely devoted to didactics. I am engaged in full-time teaching (180 h load) within biology, environmental protection, biology and geography, and biology and geology programmes. Starting in the 1994/95 academic year I have held Fundamentals of ecology and Industrial ecology classes, as well as Environmental engineering and protection lectures and field trips. I coordinated classes from the Visualisation and communication techniques subject area. I also supervised individual students. I currently run independently the following courses (classes plus lectures): Ecological education, Social and economic aspects of nature conservation, Environmental protection policy, Research funding and conducting research projects, and a seminar for second-cycle graduate programme students. I am one of the lecturers of courses in English for PhD students, namely Practical aspects of nature conservation and Research management. I have supervised bachelor’s and master’s theses (20 and 27 dissertations respectively completed to date) in biology, biology and geography, biology and geology, studies in mathematics and natural sciences, and environmental protection. I have also run individual projects for the ERASMUS programme (6). I have been, and still remain, a supervisor of PhD theses (2 candidates already promoted, 4 with formally approved candidate status). I also teach external students (mostly teachers) of biology and geography programme at the Jagiellonian University. I review PhD dissertations (4). Although I find myself a demanding academic teacher, I have received highly positive opinions from students for many years.

Apart from students, I teach teachers, train clerks and other professional groups. I am a trainer (level 4 of training competences according to the European Qualifications Framework).

Together with doing research and teaching students I hold administrative functions. In the Jagiellonian University I am: (1) the Head of Nature Protection, Wildlife Management and Environmental Education Research Team in the Institute of Environmental Sciences, (2) Departmental Coordinator of EU Students’ Exchange Program – ERASMUS, (3) Dean’s Proxy for compulsory student internships in the Faculty of Biology and Earth Sciences for biology and geography study programme, and (4) Institutional Coordinator for research and education international exchange. I seek to apply the results of research that we conduct in our Team. Therefore, I act as a consultant and adviser to numerous projects. My functions include: Consultant of the Polish People's Party and the Union of Rural Communes of the Republic of Poland for the environmental subsidy act, Consultant for public communication in nature protection to the Małopolska Provincial Office in Kraków and the Regional Directorate for Environmental Protection in Kraków, Polish Chamber of Ecology expert in nature protection, Member of the Consultation Committee of Małopolska Environmental Protection and Water Management Fund in Kraków, Member of the Academic Council of the Małopolska Children’s University, Ministry of Education expert for the general curriculum in ecological education (from October), consultant to educational projects and information campaigns in municipal offices.

Experience in Research Projects

The vast majority of research conducted by our Team is financed through projects/grants for which we apply to various institutions/organisations. From the beginning of my research career to 2013, I have taken part in 34 research projects (in 18 of which I was head of the project) in ecological studies, ecological education, and the human dimension of nature protection.

 • Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance – LINKAGE - Norweski Mechanizm Finansowania EOG (2013-2016) – kierownik projektu,
 • Innowacyjne Nauczanie Przyrody w Szkołach Ponadgimnazjalnych - PINaP - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2013-2016) – współwykonawca projektu.
 • Misja „Natura” – Instrument Finansowy LIFE+ - (2012-2016) – współwykonawca projektu.
 • Funkcjonowanie ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 – stan obecny i szanse na przyszłość („Functioning of nature conservation system on Natura 2000 sites – conditions and opportunities”) – projekt współpracy dwustronnej z Republiką Austrii, MNiSW - koordynator krajowy projektu 2012-2013.
 • Planowanie, organizacja i prowadzenia konsultacji społecznych dla beneficjentów projektów indywidualnych oraz pracowników instytucji realizujących NSRO - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i NIRAS IC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wykonawca projektu.
 • Poprawa efektywności gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jordanów poprzez działania edukacyjno-informacyjne w zakresie selektywnej  zbiórki odpadów i zagrożeń związanych ze spalaniem odpadów – grant Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 2009 – współwykonawca projektu.
 • Poprawa efektywności gospodarki odpadami komunalnymi w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – grant Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 2009, współwykonawca projektu.
 • Myśląc o jutrze, segregujemy dzisiaj – grant Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2009, współwykonawca projektu.
 • SCALES - Securing the Conservation of biodiversity cross Administrative Levels and spatial, temporal and Ecological Scales. 7 Projekt Ramowy - koordynator  krajowy, członek Steering Committee (2009-2013). 
 • Skuteczność ochrony obszarów sieci Natura 2000 a społeczne aspekty wdrażania programu w Polsce. Projekt MNiSW (N305 094 32/3185), 2007-2010, kierownik projektu.
 •  Optimization of the use of the resources of the Natura 2000 network for sustainable development in the Carpathians (Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju z Karpatach). Projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowania (PL0108), 2007-2011, kierownik pakietu zadaniowego Edukacja Ekologiczna.
 • Program „Uczniowie z Klasą” 2006/07 –  konsultant projektów 
 • EUMON - EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest – 6 Projekt Ramowy - koordynator  krajowy (2005-2008).
 • Centre of Excellence – EU - koordynator dwóch pakietów zadaniowych ("Promotion of rational waste management" i "Environmental Education") - 2002-2005.
 • Jak chronić Zlewnię Górnej Raby? – wpływ akcji edukacyjnej na wzrost udziału społeczeństwa w racjonalnej gospodarce wodno-ściekowej – Centralna Rezerwa Środków na Badania Własne (BRBW UJ) – 2003-2004 - kierownik projektu.
 • ERASMUS Programme - The European Masters Programme in Environmental Education - 2003-2004  – współwykonawca projektu.
 • Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w Polsce - grant KBN - 2002-2004 - kierownik projektu. 
 • Jak chronić zlewnię dorzecza górnej Raby? - grant Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Miasta Krakowa – 2002 – współwykonawca projektu.
 • Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w Polsce - Centralna Rezerwa Środków na Badania Własne (BRBW UJ) – 2002 – współwykonawca projektu.
 • Wydawnictwo zestawu scenariuszy i ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz poradnika metodycznego dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych - grant Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 2002 - kierownik projektu.
 • Wydawnictwo Programu Autorskiego Edukacyjnej Ścieżki Międzyprzedmiotowej "Dziedzictwo Kulturowe i środowisko naturalne Małopolski" - grant Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - 2001 – współwykonawca projektu.
 • Wzrost udziału społeczeństwa w racjonalnej gospodarce odpadami komunalnymi - projekt kampanii promocyjnej i edukacyjnej w Jaśle - 2000 - 2005 – współwykonawca projektu.
 • Percepcja problemów środowiskowych (głównie związanych z gospodarką odpadami) u dzieci w wieku przedszkolnym ze wschodnich i południowo-wschodnich rejonów Polski - Centralna Rezerwa Środków na Badania Własne (BRBW UJ) - 2000-2001 - współwykonawca projektu.
 • Education - teacher training - Wymiana Socrates Programme - Higher Education - Bilateral agreement  for 2000-2001 - kierownik projektu.
 • Environmental Public awareness in various regions of Poland - British Council – 1999-2001 - kierownik projektu. 
 • Badanie społecznej motywacji do działań na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami w Małopolsce i na Podkarpaciu – grant CBRW – 1999-2000 – kierownik projektu. 
 • Nauczyciel przyrody – Projekt Studiów Podyplomowych – grant MEN – 1999 - współautor programu.
 • Rozszerzenie zakresu kursu Edukacja Ekologiczna oraz opracowanie nowych i uaktualnienie dotychczasowych materiałów szkoleniowych - grant Fundacji Batorego 1997-98 - kierownik projektu.
 • Wpływ aglomeracji miejskiej Krakowa oraz drogi szybkiego ruchu na środowisko leśne - grant CRBW UJ - 1997 – współwykonawca projektu.
 • Ocena uszkodzeń drzewostanów iglastych przez zanieczyszczenia przemysłowe (NO2 i SO2) w różnych regionach Polski przy użyciu technik mikroskopii skaningowej - grant KBN - 1996-1999 - kierownik projektu. 
 • Opracowanie i wydawnictwo zestawu edukacyjnego „Wybrane Problemy Ochrony Środowiska” - grant Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 1995 - kierownik projektu.
 • Focus on Neighborhood - Program Współpracy Szkół Polskich i Amerykańskich w zakresie Ochrony Środowiska. US-AID Local Environmental Management Project - 1993-1994 - kierownik projektu.
 • Chemistry of atmospheric precipitation in Polish Tatra Mountains - grant Central European University, Budapeszt, Węgry - 1992-1994 - kierownik projektu. 
 • Wpływ kwaśnych opadów atmosferycznych na środowisko Doliny Waksmundzkiej w Tatrach Wysokich. - grant KBN - 1992-1994 - kierownik projektu.

Membership of Editorial Boards/Committees/Associations:

•Member of the Scientific Committee of European Environment Agency in the area of ecosystem services and wellbeing (2014-).

•Expert for the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2014-).

I am an editorial board member of Polish and international journals. In 2002, I was appointed to the editorial board of Biologia w Szkole (Biology at school), and in 2011 I became a member of the Advisory Board of Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (Biological and environmental education). I have also joined the editorial boards of the following journals: Diversity (2009), International Electronic Journal of Environmental Education (IEJEE-Green) (2010), Nature Conservation (2011), and Journal of Scientific Research and Reports – (http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=22) (2013)

I have been, and still remain, a member of both Polish (Polish Copernicus Society of Naturalists – in charge of the Section of Biology Education for two terms; Polish Fulbright Alumni Association, Polish Association for Landscape Ecology, European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division) and international scientific organisations (IUCN Member – Commission on Education and Communication (CEC); International Association of Landscape Ecology, the International Association of Public Participation; the International Association for Society and Natural Resources; European Early Childhood Education Research Association; NAAEE - North American Association for Environmental Education; auDes - Association of University Departments of Environmental Sciences in Europe; ESSENCE – Network of Environmental Sciences).

I evaluate and review research projects within EU programmes, EEA (Norwegian Financial Mechanism), the National Centre for Research and Development, and the National Science Centre.