EuMon - EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest

Tytuł projektu w języku polskim: Metody i systemy monitorowania gatunków i siedlisk o znaczeniu wspólnotowym obejmujące całą Unię Europejską

Numer kontraktu: 006463

Data podpisania kontraktu: 23.12.2004

Czas trwania projektu: 01.11.2004–30.04.2008

Zadaniem projektu EuMon było stworzenie europejskich ram pozwalających na ujednolicenie i koordynację programów monitoringu. W tym celu zostały porównane dotychczas istniejące metody i systemy monitoringu gatunków i siedlisk o znaczeniu wspólnotowym, głównie te najbardziej efektywne kosztowo i najstabilniejsze w badanych regionach. Kolejnym etapem projektu było przetestowanie realnych możliwości ich szerokiego zastosowania w już istniejących w Europie programach monitoringu. Równocześnie podane zostały zalecenia co do ustanawiania nowych i sprawnie działających programów monitoringowych. Efektywność działania systemu monitoringu warunkowana jest wieloma czynnikami, w tym także społecznymi. Dlatego w badaniach szczególny nacisk położony był na społeczne efekty wdrażania systemów monitoringu, w tym głównie na stosunki między przyrodnikami niezawodowymi (amatorami) i zawodowymi.

Ogólne cele EuMon obejmowały:

  • przegląd, ocenę i doskonalenie właściwych metod i rozwiązań do monitorowania tendencji zmian dotyczących gatunków i siedlisk, w celu oceny stopnia, w jakim osiągnięty został cel wyznaczony na rok 2010
  • integrację najbardziej obiecujących metod, rozwiązań i technik (systemów) w formę całościowych, spójnych i konsekwentnych ram na potrzeby oceny stopnia osiągnięcia celu na rok 2010
  • powszechne udostępnienie tego rodzaju ram, wraz z zestawem narzędzi, poprzez portal internetowy.